Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn. ,,Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”, informuje
o pytaniach jakie wpłynęły do zamawiającego oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

Informacje zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

 

PCPR.2311.8.2018.KD                                                        Nisko, dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

 

Dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn. ,,Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuści 8 tygodniowego termin realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wydzieli łóżek do odrębnego pakietu.

 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 218 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuści łóżka o długości całkowitej 218 cm. Wymagane jest dostarczenie łóżek o długości zgodnej z treścią SIWZ

 

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia podudzia 0-350, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuści łóżka z regulacją segmentu oparcia podudzia 0-350. Wymagane jest dostarczenie łóżka z regulacją segmentu oparcia podudzia w zakresie zgodnym z treścią SIWZ.

 

W związku z powyższym treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                          w/z DYREKTORA

                                                                                                            Agnieszka Kołcz

                                                                                                          Pracownik Socjalny