Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn. ,,Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”, informuje o pytaniach jakie wpłynęły do zamawiającego, udzielonych na nie odpowiedziach oraz o dokonanych zmianach SIWZ i Załączników nr 6, 7 i 8 do SIWZ.

Szczegółowe Informacje zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku