Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

1.Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dla osób z dysfunkcja narządu słuchu

 

  1. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 

  1. Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

  1. Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (dotyczy to wszystkich obszarów  Modułu I).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 Modułu II).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 Modułu II).

 

Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: 015 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej  www.pcpr-nisko.pl w zakładce: „Aktywny samorząd”.