Powiatowe Centrum Pomocy w Nisku informuje, że od 12.11.2019 r. można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie zadania Sport Kultura Rekreacja i Turystyka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek - POBIERZ 

Wnioski należy składać  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem  https://sow.pfron.org.pl/

 

Do składanego wniosku należy zeskanować i dołączyć wymienione poniżej załączniki:

 

 • Aktualny wypis z rejestru sądowego ( ważny 3 miesiące)
 • Statut
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Potwierdzona za zgodność kopia decyzji w sprawie nadania statusu ZPCH ( o ile dotyczy)
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 m-cy przed datą złożenia wniosku ( dot. Zakładów Pracy Chronionej)
 • Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji imprezy, program merytoryczny imprezy
 • Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją imprezy
 • Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności ( nie dotyczy imprez masowych)
 • Udokumentowanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i  lokalowych do realizacji zadania
 • Oświadczenie o zatrudnieniu odpowiedniej kadry do obsługi imprezy
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego rachunku bankowego
 • Oświadczenie o posiadanych bądź nie wymagań wobec PFRON
 • Oświadczenie dot. podatku VAT
 • Oświadczenie o posiadanym bądź nie statusie Zakładu Pracy Chronionej
 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę i realizację wniosku

 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pok. 1 lub pod nr telefonu 15 841 63 68.