Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
  • Inne posiadane dokumenty medyczne, umożliwiające ustalenie niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności), np: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nisku przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie.

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.