Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po­wołane zostało na mocy Uchwały Nr VII/21/99 Rady Powiatu Niżań­skiego z dnia 29 marca 1999 r. do wykonywania okreś­lonych ustawami zadań pu­blicznych o charakterze po­nad­gminnym w zakre­sie pomocy społecznej i wspierania osób niepeł­nosprawnych.
Jako jednostka organizacyjna powiatu, jesteśmy bez­pośrednio podporządkowani pod Zarząd Po­wiatu Niżań­skie­go.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.