Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuję, że rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

W 2024 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

 • Od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II:

 • Od 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)
 • Od 10 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2024/2025).

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku

Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w szczególności specjalistów psychiatrii, pulmonologia, gastrologia, reumatologia) .

 

Do zadań lekarza orzecznika należy:

 • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
 • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
 • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 15 84 16 368.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W NISKU

ul. Kościuszki 7

37 - 400 Nisko

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU  W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Jeżeli:

masz problemy z panowaniem nad swoimi emocjami

w sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją

masz trudności z kształtowaniem właściwych relacji ze swoimi bliskimi

TO UDZIAŁ W PROGRAMIE DAJE CI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ

KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

Od 1.01.2024 r. weszło w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Decyzje w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wparcia wydaje Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia może złożyć osoba z niepełnosprawnością posiadająca :

 • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Wniosek można złożyć:

 • ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno- usługowy 

emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);

 • POCZTĄ na adres:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7;

- Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,

 • Osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania w Nisku przy ul. Kościuszki 7, pok.nr 2.

Wzór wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny do pobrania (proszę kliknąć):

Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS na wniosek osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Infolinia ZUS (22) 560 16 00.

Zapytania dotyczące świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) należy kierować do ośrodków pomocy społecznej.