Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy, jednocześnie wyznacza 14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy w Nisku informuje, że od 12.11.2019 r. można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie zadania Sport Kultura Rekreacja i Turystyka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek - POBIERZ 

Wnioski należy składać  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem  https://sow.pfron.org.pl/

 

Do składanego wniosku należy zeskanować i dołączyć wymienione poniżej załączniki:

 

 • Aktualny wypis z rejestru sądowego ( ważny 3 miesiące)
 • Statut
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Potwierdzona za zgodność kopia decyzji w sprawie nadania statusu ZPCH ( o ile dotyczy)
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 m-cy przed datą złożenia wniosku ( dot. Zakładów Pracy Chronionej)
 • Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji imprezy, program merytoryczny imprezy
 • Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją imprezy
 • Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności ( nie dotyczy imprez masowych)
 • Udokumentowanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i  lokalowych do realizacji zadania
 • Oświadczenie o zatrudnieniu odpowiedniej kadry do obsługi imprezy
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego rachunku bankowego
 • Oświadczenie o posiadanych bądź nie wymagań wobec PFRON
 • Oświadczenie dot. podatku VAT
 • Oświadczenie o posiadanym bądź nie statusie Zakładu Pracy Chronionej
 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę i realizację wniosku

 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pok. 1 lub pod nr telefonu 15 841 63 68.

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprzejmie informuje, że w terminie od 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. będzie można składać wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Zbliżający się nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 15 listopada 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy w Nisku informuje, że od 16.09.2019 r. można składać (tylko) elektronicznie wnioski o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia poziomie wyższym w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.

Wnioski należy składać  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Do składanego wniosku należy dołączyć wymienione poniżej załączniki:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Zaświadczenie z uczelni
 • Oświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego członka gospodarstwa domowego
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)

Termin składania wniosków upływa 10 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pok. 1 lub pod nr telefonu 15 841 63 68.