Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuję, że rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

W 2024 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

 • Od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II:

 • Od 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)
 • Od 10 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2024/2025).

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku

Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:

 1. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.
 2. Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
 3. Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
 4. Gmina m. Krosno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.
 5. Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
 6. Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
 7. Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 8. Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
 9. Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
 10. Powiat Niżański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
 11. Powiat Leżajski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
 12. Powiat Jasielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
 13. Powiat Strzyżowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
 14. Powiat Łańcucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
 15. Powiat Stalowowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w szczególności specjalistów psychiatrii, pulmonologia, gastrologia, reumatologia) .

 

Do zadań lekarza orzecznika należy:

 • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
 • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
 • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 15 84 16 368.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!