Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy w Nisku informuje, że od 01.01.2020r.  na stronie internetowej dostępne są nowe wnioski o dofinansowanie zadania: likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od nowego roku zmieniły się również zasady dofinansowania. Szczegółowe informację można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, u. Kościuszki 7,  pokój  nr. 1 bądź pod nr. tel. 15 841 6368.

Pobierz wniosek>>

Trwałość projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPL.08.03.00-IP.01-18-013/16 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku potwierdza kontynuację do okresu zachowania trwałości projektu (od 1.01.2020 r.-30.04.2022) poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

Grupą docelową są: osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.), osoby niesamodzielne.

Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej. Wszyscy beneficjenci pomocy są osobami zamieszkującymi powiat niżański. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się, jak i pracujące.

 

W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np. krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. łóżko elektryczne, stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający (np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

 

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób  z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego – wsparcie w ramach Ścieżki A.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

W projekcie w ramach „Ścieżki A” oferujemy m.in.:

  • bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (dotacji) 23 050,00 PLN, - finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 PLN/m-c przez 12 m-cy.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 19 grudnia 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. w:

  • Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30oraz w Punkcie rekrutacyjnym:

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szopena 51, pok. 107, 35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł

Skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 

Tel. 533 399 356 lub 533 399 366