Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób  z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego – wsparcie w ramach Ścieżki A.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami

W projekcie w ramach „Ścieżki A” oferujemy m.in.:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (dotacji) 23 050,00 PLN, - finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 PLN/m-c przez 12 m-cy.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 19 grudnia 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. w:

 • Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30oraz w Punkcie rekrutacyjnym:

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szopena 51, pok. 107, 35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł

Skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 

Tel. 533 399 356 lub 533 399 366

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy, jednocześnie wyznacza 14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy w Nisku informuje, że od 12.11.2019 r. można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie zadania Sport Kultura Rekreacja i Turystyka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek - POBIERZ 

Wnioski należy składać  za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem  https://sow.pfron.org.pl/

 

Do składanego wniosku należy zeskanować i dołączyć wymienione poniżej załączniki:

 

 • Aktualny wypis z rejestru sądowego ( ważny 3 miesiące)
 • Statut
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • Informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Potwierdzona za zgodność kopia decyzji w sprawie nadania statusu ZPCH ( o ile dotyczy)
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 m-cy przed datą złożenia wniosku ( dot. Zakładów Pracy Chronionej)
 • Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji imprezy, program merytoryczny imprezy
 • Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją imprezy
 • Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności ( nie dotyczy imprez masowych)
 • Udokumentowanie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i  lokalowych do realizacji zadania
 • Oświadczenie o zatrudnieniu odpowiedniej kadry do obsługi imprezy
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego rachunku bankowego
 • Oświadczenie o posiadanych bądź nie wymagań wobec PFRON
 • Oświadczenie dot. podatku VAT
 • Oświadczenie o posiadanym bądź nie statusie Zakładu Pracy Chronionej
 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę i realizację wniosku

 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pok. 1 lub pod nr telefonu 15 841 63 68.

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprzejmie informuje, że w terminie od 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. będzie można składać wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Zbliżający się nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 15 listopada 2019 r.