Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Odbywa się to poprzez zastosowanie technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

-  umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej,

- psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapia jest realizowana na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji. Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, które posiadają aktualny wpis w orzeczeniu o niepełnosprawności, kwalifikujący ich do uczestnictwa w warsztacie.

 

Na terenie powiatu niżańskiego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Zlokalizowane są w Rudniku nad Sanem, przy ulicy Rzeszowskiej nr 35. Warsztaty funkcjonują od 2006 r. Na zajęcia uczęszcza 55 osób z terenu powiatu niżańskiego. Chęć uczestnictwa w Warsztatach można zgłaszać osobiście pod wskazanym adresem lub telefonicznie pod nr telefonu: 15 649 45 30 w godz. 700- 1500.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem:

http://wtzcaritasrudnik.pl/