Do PCPR w Nisku można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Starostwa osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Starostwa z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Starostwo niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku PCPR w Nisku jest obowiązane zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. przesłać na adres:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
  ul. Kościuszki 7
  37-400 Nisko
 2. złożyć w siedzibie PCPR w Nisku w godzinach od 7.30 do 15.30;
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy PCPR w Nisku nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych PCPR w Nisku lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UKE, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Starostwa nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Starostwo niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem PCPR w Nisku powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach oraz wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. przesłać na adres:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
  ul. Kościuszki 7
  37-400 Nisko
 2. złożyć w siedzibie PCPR w Nisku w godzinach od 7.30 do 15.30;
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. PCPR w Nisku odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej PCPR w Nisku, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do PCPR w Nisku skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 
 

Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku ul. Kościuszki 7 w pokoju numer 1 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem 15 84 16 368.

 symbol

 Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:
- za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- za pomocą fax-u: (15) 64 16 368

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisko (zwane dalej PCPR) jest jednostką organizacyjną powiatu niżańskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Zespół ds. pieczy zastępczej

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 331

 

Do zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej należą w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 3. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wystawienie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 4. kierowanie na szkolenia dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
 5. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych,
 6. organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. dokonywanie okresowej oceny dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 9. współpraca z Sądem i informowanie Sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 10. współpraca z podmiotami organizującymi pracę z rodziną, a w szczególności
  z asystentem rodziny, z której dziecko umieszczone zostało w rodzinnej pieczy zastępczej,
 11. sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 12. opracowanie planów pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej,
 13. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 14. udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

 

Zespół ds. pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej i świadczeń

 

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 331

psycholog tel. 15 84 16 368 wew. 335

 

Do zadań działu ds. pomocy społecznej, pieczy instytucjonalnej i świadczeń
w szczególności należy:

 1. przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń,
 2. prowadzenie spraw dotyczących ponoszenia opłaty rodziców dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w części lub w całości łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty,
 3. ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia,
 4. organizowanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 5. organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych, a także będących w kryzysie psychospołecznym,
 6. udzielenie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy,
 7. współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 8. opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy,
 9. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych na rzecz sprawców przemocy,
 10. zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu poprzez: organizowanie poradnictwa i wsparcia oraz zapewnienie miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

 

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 333

 

Do zadań Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy
w szczególności:

 1. dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
 2. dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
 4. dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. dofinansowania do usług tłumacz języka migowego lub tłumacz – przewodnika,
 6. realizacja programu „Aktywny Samorząd”,
 7. obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
 8. współpraca w WTZ,
 9. prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych na temat ulg, uprawnień, przepisów prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz możliwości dofinansowań potrzeb osób niepełnosprawnych z programów celowych.

 

Przy PCPR w Nisku działa Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w Rudniku nad Sanem.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, tel. 15 84 16 368 wew. 332

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w szczególności należy wydanie odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 4. wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 5. wydawanie karty parkingowej.

 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspierającego

 1. Piłsudskiego 9, 37-430 Rudnik nad Sanem, tel. 699 670 417

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Do zadań Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego
i wspomagającego należy w szczególności:

 1. nieodpłatne udostępnienie osobom uprawnionym sprzęt rehabilitacyjnego, pielęgnacyjny i wspomagający, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji;
 2. właściwy dobór i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb udostępnianych sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego;
 3. udzielanie nieodpłatnych porad, instruktażu osobom pożyczającym
  o sposobie bezpiecznego korzystania z udostępnionego sprzętu;
 4. konserwacja i naprawa sprzętu;
 5. zorganizowanie dowozu (transportu) sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego do miejsca zamieszkania osób korzystających z Wypożyczalni;
 6. przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji;

szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspierającego”.