Koordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Nisku:

Marta Ciosmak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nisku


Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 7,

tel: +48 15 841 63 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport

Uchwała Zarządu Powiatu

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

 

Wykaz osób odpowiedzialnych za zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej
i cyfrowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

1. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

- Pani Małgorzata Kosior (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) –
tel. 15 84 13 368 wew. 333,

- Pani Joanna Kozioł (Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności) –
tel. 15 84 16 368 wew. 332,

- Pani Magdalena Szafran (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego w Rudniku nad Sanem) – tel. 699 670 417,

2. Dostępność cyfrowa: - Pan Andrzej Kołodziej – tel. 15 84 12 607 wew. 128.

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pcpr-nisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.11.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie dotyczy

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
  2. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
  3. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kołodziej, pcpr.nisko@ gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 84 16 368. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko (PCPR).

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku, który mieści się w siedzibie PCPR.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od strony ul. Krętej. Wejście znajduje się na parterze, bez barier architektonicznych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Drugie wejście znajduje się od strony ul. Kilińskiego. Przed wejściem tym znajduje się jeden stopień.

Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku znajduje się na parterze budynku oraz na drugim piętrze. Schody wiodące na wyższą kondygnacje posiadają podcięcia, nie posiadają kontrastowych oznaczeń, poręcze nie są odpowiednio dostosowane.

Dla osób na wózkach dostępna jest część siedziby PCPR w Nisku z wyjątkiem pokoju głównego księgowego oraz pieczy zastępczej.

Na parterze znajdują się dwie toalety dla interesantów, jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Korytarz znajdujący się na parterze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Bezpośrednio obok budynku znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W PCPR w Nisku pokoje obsługi posiadają pętle indukcyjne.

Pomieszczenia PCPR posiadają oznaczenia w alfabecie Braille´a. Tablica informacyjna wykonana jest z napisami kontrastowymi  oraz w alfabecie Braille´a.

W PCPR w Nisku można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego z wcześniejszym zgłoszeniem takiej potrzeby.

 

2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego , 37-420 Rudnik nad Sanem.

 

Do budynku prowadzi wejście znajdujące z prawej strony od ul. Piłsudskiego. Wypożyczalnia znajduje się na parterze budynku. Do Wypożyczalni prowadzi wejście, które jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp możliwy jest schodami oraz podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazd wyposażony jest w barierki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Wypożyczalni.

Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała siedziba Wypożyczalni.

Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów, która jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Korytarz Wypożyczalni jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowym dla osób niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Wypożyczalni w Rudniku nad Sanem nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Wypożyczalni można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.