O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  2. do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów
    i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w dowolnym czasie. Są one rozpatrywane na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych, wg kolejności wpływu.

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

Druk wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.