Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA

 O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wykonawca usługi wystawia fakturę, a wnioskodawca dostarcza ją do siedziby PCPR. Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy usługi. W przypadku gdy wnioskodawca pokrył koszty usługi, kwota dofinansowania zostaje przekazana na jego konto.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioskodawcy, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie usług tłumacza w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym.

Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów KPA.

 

Druk wniosku o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika znajduje się w zakładce „wnioski do pobrania”.