Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 z póź.zm.)

Kwalifikacja przebiega dwuetapowo:

I etap – wstępna kwalifikacja – kończy się wydaniem skierowania na szkolenie;

II etap – kwalifikacja końcowa – kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

I etap:

 1. Zgłoszenie kandydatów - osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do siedziby Centrum: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Otrzymują wówczas zaproszenie na rozmowę wstępną, podczas której uzyskują ogólne informacje n.t. rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Wstępna rozmowa - odbywa się w Centrum.

W trakcie spotkania pracownicy:

 • zapoznają się z kandydatami na rodziców zastępczych,
 • informują ich o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą,
 • przedstawiają wykaz wymaganych dokumentów,
 • nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej.
 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:
 • pisemny wniosek kandydatów złożony do Organizatora wraz z uzasadnieniem,
 • wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego,
 1. Kandydaci posiadający już zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia np.: w innym Ośrodku, po zweryfikowaniu przedłożonej dokumentacji i wizycie w domu pracownika PCPR rozpoczynają okres oczekiwania na dziecko.
 2. W trakcie trwania wstępnej kwalifikacji kandydaci przedkładają Organizatorowi następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie lekarskie - o stanie zdrowia ogólnego zawierające: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w uzasadnionych przypadkach organizator może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem.
 • Kserokopię dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie zameldowania.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach.
 • Oświadczenie kandydata, dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej.
 1. Wywiad pedagogiczny przeprowadzony przez organizatora dotyczy:
 • motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej,
 • doświadczeń w opiece nad dziećmi.

Rozmowa ma też na celu rozpoznanie predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych rodziny oraz ich oczekiwań związanych z dzieckiem.

 1. Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandydatami na rodziców zastępczych. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić: predyspozycje psychiczne, osobowościowe kandydata oraz jego kompetencje wychowawcze.
 2. Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku rodzinnym. Kandydat wypełnia z przedstawicielem Organizatora kwestionariusz wywiadu.
 3. Wstępna kwalifikacja kandydatów na rodziców zastępczych.

Po zebraniu informacji oraz wymaganych dokumentów dotyczących kandydatów, uzyskują oni akceptację Organizatora i skierowanie na szkolenie dla przyszłych rodziców zastępczych (art. 43 ustawy)

 1. Szkolenie kandydatów oraz staż w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej) jest obowiązkowe. Uczestniczą w nich kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Termin pierwszego spotkania jest ustalony przez pracowników Centrum o czym kandydaci są informowani. Terminy kolejnych spotkań, ustalane są wspólnie w grupach tematycznych. Staż kandydaci ustalają indywidualnie.

Szkolenie kandydatów spokrewnionych z dzieckiem, można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka; w tym przypadku nie jest wymagane odbycie stażu.

II etap:

 1. Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia i uzyskania świadectwa, rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna w/g kolejności:
  1. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego;
  2. powołanie Komisji Kwalifikacyjnej;
  3. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
  4. wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 2. Okres oczekiwania na dziecko.

Dane kandydatów, po zakwalifikowaniu, umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych prowadzonym przez Organizatora. Kandydaci oczekują na propozycję ze strony Organizatora lub podejmują samodzielne działania zmierzające do stworzenia rodziny zastępczej.

W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3 letnim powiatowym programie rozwoju pieczy zastępczej.

 1. Przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka. Organizator przygotowuje rodzinę na przyjęcie dziecka przez:
 • Udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.
 • Przekazuje dokumentację dziecka (art.47 ustawy)

Organizator umożliwiając zapoznanie się z dzieckiem, stwarza warunki do nawiązania relacji oraz budowania wzajemnej akceptacji. Właściwy dobór dziecka i rodziny umożliwia optymalne zaspokajanie potrzeb dziecka a także oczekiwań rodziców zastępczych

 1. Procedura sądowa:
 • Kandydaci na rodziców zastępczych składają wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wraz z wymaganą dokumentacją w Sądzie Rodzinnym.
 • Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd Rodzinny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 • Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie postanowienia sądu.

Kandydaci na każdym etapie postępowania sądowego, jak też po zakończeniu całej procedury sądowej, mają możliwość korzystania ze wsparcia pracowników CentrumDokumenty i wnioski do pobrania

 1. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
 2. Oświadczenie
 3. Wniosek kandydata o przyjęcie na szkolenie dla rodzin spokrewnionych
 4. Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodziny zastępcze
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wydane dla potrzeb pieczy zastępczej
 6. Zgłoszenie kandydatury do odbycia szkolenia na zawodową, niezawodową rodzinę zastępczą