Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 z ź.zm.)

Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem art.69 i art. 73 ustawy*.

Procedury postępowania:

  1. rodzina zastępcza zawiadamia Organizatora o planowanym czasowym nie sprawowaniu opieki nad powierzonym dzieckiem;
  2. zawiadomienie jest przekazywane z wyprzedzeniem, umożliwiającym zabezpieczenie dziecka i zawiera przyczyny decyzji oraz określa czas nie sprawowania opieki;
  3. Organizator rozpoznaje sytuację i organizuje opiekę nad dzieckiem w zastępstwie rodziny;
  4. Organizator zawiadamia kierownika PCPR o czasowym nie sprawowaniu opieki przez rodzinę oraz wskazuje osobę/instytucję, która przejmuje okresowo opiekę nad dzieckiem;
  5. kierownik PCPR zawiadamia Sąd Rodzinny, prowadzący sprawy dziecka o fakcie czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem.
  6. Przekazanie dziecka następuje w miejscu jego aktualnego pobytu, dziecko odbiera rodzina/osoba, która przejmuje nad nim opiekę.