ZARZĄDZENIE Nr 2/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nisku
z dnia  11 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

 

Na podstawie art. 128 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz zarządzenia Starosty Niżańskiego Nr 11/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się Procedurę oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Ciosmak

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie wprowadzenia procedury oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka przez PCPR