grafika

Starosta Niżański informuje o przystąpieniu Powiatu Niżańskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2023 r.:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 55% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 55% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 165 000,00 zł,

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D – likwidacja barier transportowych

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów realizacji projektu
w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:

  1. 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 330 000,00 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 40% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Termin składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F  należy składać do 17 lutego 2023 r.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Rzeszowie zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wnioski oraz informacje na temat programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl w zakładce „Wnioski do pobrania”. Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” - „Programy i zadania PFRON”