Przemoc w rodzinie, inaczej zwana przemocą domową, to nie tylko przemoc fizyczna, lecz także psychiczna, seksualna lub ekonomiczna. Wbrew stereotypom ma ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, lecz także w tych dobrze sytuowanych, uważanych za „normalne” i występuje we wszystkich grupach społecznych. Problem przemocy domowej stał się tematem konferencji, która miała miejsce w sali widowiskowej Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem.

Nad Konferencją pn. „ Przeciwdziałanie przemocy domowej w Powiecie Niżańskim”, zorganizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w dniu 24 listopada 2023 r., patronat honorowy objęli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Na zaproszenie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak przybyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji, placówek oświatowych, placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Nisku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – Pozytywka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie w konferencji wzięło udział 64 osoby.

Konferencja była odpowiedzią na zmiany w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, które nadają nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania tej przemocy. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskiej Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą. Zmianie uległa terminologia stosowana w ustawie, tj. pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową, co dla systemu przeciwdziałania przemocy i przedstawicieli służb oraz pomocy społecznej, którzy pracują w tym systemie, pozwala skutecznie i adekwatnie reagować.

Konferencja stała się platformą współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji i służb, zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy. Zebranych uczestników powitali: Dyrektor PCPR Marta Ciosmak i Wicestarosta Niżański Adam Mach, który odczytał skierowany do uczestników konferencji list Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza. Następnie swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem z zakresu realizowanych zadań podzielili się prelegenci:

  • Arkadiusz Owczarek – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Nisku: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy – zmiany prawne,
  • Maria Lachowicz – Przewodnicząc Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej: Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • mł. aspirant Iwona Jarosz Komenda Powiatowa Policji w Nisku: Niebieska Karta i uprawnienia Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz skala zjawiska przemocy domowej na terenie powiatu niżańskiego,
  • Ewa Maziarz – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem: Przeciwdziałanie przemocy domowej - Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc,
  • Dorota Rabińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku: Obraz dziecka krzywdzonego,
  • Magdalena Orzechowska – Koczwara – Kurator Zawodowy w Sądzie Rejonowym w Nisku: Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy domowej - w praktyce zawodu kuratora,
  • Karolina Klimka – Psycholog w PCPR Nisko: Mroczna strona Internetu – zagrożenia i cyberprzemoc,
  • Simona Wójtowicz - Koordynator Projektu „Razem Bezpieczniej”: Program pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tematyka konferencji, zainteresowanie wydarzeniem ze strony przybyłych przedstawicieli instytucji wskazuje, że takie inicjatywy są potrzebne i warto byłoby wprowadzić je do cyklicznych wydarzeń organizowanych w Powiecie.

{galeria}news/listopad2023/konferencja/{/galeria}