Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r. 

Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), (w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności)
 2. pozostają bez zatrudnienia,
 3. są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uzyskali absolutorium (do 5 lat od ukończenia) lub są studentami ostatniego roku,
 4. zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 5. nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego)

W ramach projektu Realizator oferuje wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe;
 2. Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
 3. Szkolenia zawodowe wg potrzeb;
 4. 3 lub 4- miesięczne płatne staże zawodowe;
 5. Pośrednictwo pracy;
 6. Wsparcie specjalistów (np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu, i in.).
 7. Dodatek motywacyjny dla osób spełniających dodatkowe warunki.

Uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Strona www projektu na której są dostępne dokumenty zgłoszeniowe:

http://cras.org.pl/krok-w-przyszlosc/

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.