grafika

W 2022 roku Powiat Niżański realizuje Programu „Aktywny Samorząd” w ramach którego realizowane są następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Termin przyjmowania wniosków :

 • 12 września - 10 października 2022 r. (dotyczy roku akademickiego 2022/2023).

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub osobiście w siedzibie urzędu ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko