Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (min. specjalizacja psychiatria, pediatra, pulmonologia, gastrologia, reumatologia) .

 

Do zadań lekarza orzecznika należy:

  • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
  • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
  • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 15 84 16 368.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!